DLA DEWELOPERÓW

Zakres naszych usług świadczonych dla Deweloperów obejmuje zarówno administrowanie nieruchomością Dewelopera w początkowym okresie jej funkcjonowania, tj. od momentu przekazania do administrowania nieruchomości naszej firmie do czasu wyodrębnienia pierwszego lokalu w budynku, jak również późniejsze zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Poniżej przedstawiony szczegółowy zakres naszych usług może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Dewelopera, a warunki świadczonych usług są ustalane w drodze bezpośrednich negocjacji.

 

Ogólny zakres oferowanych przez nas czynności zarządzania/administrowania obejmuje:

 • Opracowanie budżetu  dla nieruchomości na okres do powstania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Prowadzenie rozliczeń poszczególnych lokali,
 • Naliczanie opłat za eksploatację na zasadach zgodnych z umową o wybudowanie mieszkania i przepisami prawa (opłaty dotyczą utrzymania części wspólnej nieruchomości oraz z tytułu dostawy mediów do lokalu),
 • Rozliczanie kosztów eksploatacji (w tym za dostawę mediów) za okres do czasu utworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Organizacja wszystkich czynności związanych z prawidłowym administrowaniem nieruchomością w okresie przejściowym (sprzątanie, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń technicznych, opracowanie i wdrożenie tymczasowych zasad porządkowych, organizacja wywozu odpadów budowlanych powstających w trakcie wykańczania mieszkań, itp),
 • Przygotowanie umów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji technicznej nieruchomości (serwis i konserwacja instalacji i urządzeń),
 • Załatwienie cesji na Wspólnotę Mieszkaniową umów zawartych przez Developera na dostawę mediów do nieruchomości (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna dla części wspólnej),
 • Zgromadzenie, we współpracy z Developerem, dokumentacji technicznej  niezbędnej  dla prawidłowego zarządzania nieruchomością (projekty budowlane oraz branżowe, dokumentacja powykonawcza, gwarancje, atesty, instrukcje itd.),
 • Przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia zarządzania nieruchomością,
 • Windykacja miękka oraz sądowa należności z tytułu opłat za eksploatację,
 • Załatwienie wszystkich spraw formalnoprawnych koniecznych dla powołania Wspólnoty (uzyskanie nr Regon, NIP, otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty),
 • Przygotowanie oferty ubezpieczenia nieruchomości,
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do odbycia pierwszego zebrania Wspólnoty (m.in. projekty uchwał, listy uprawnionych do udziału w zebraniu),
 • Organizacja i obsługa zebrania Wspólnoty (sporządzenie protokołu, liczenie głosów, ewentualnie prowadzenie),
 • Przygotowanie i przedstawienie mieszkańcom, po zaakceptowaniu przez Dewelopera, pełnego rozliczenia kosztów eksploatacji nieruchomości w okresie przejściowym tj. do czasu utworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Pełnienie funkcji pierwszego Zarządu (powierzonego) Wspólnoty, określonego w akcie notarialnym ustanowienia własności mieszkania / lokalu  zawieranym przez Developera z klientem,

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą usługą prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „zapytaj o cenę”

Ta strona korzysta z cookies
Dowiedz się więcej
Informacja o cookies