ZARZĄDZANIE / ADMINISTROWANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI.

W ramach zarządzania/administrowania wspólnotami mieszkaniowymi oferujemy poniższe usługi, których prawidłowość realizacji zapewniają licencjonowani zarządcy nieruchomości:
 • stały dostęp do E-kartoteki

  – internetowej kartoteki właściciela lokalu umożliwiającej
  WIĘCEJ

  • dostęp do aktualnych informacji i operacji księgowych dotyczących wspólnoty mieszkaniowej i Państwa lokalu. Ponadto portal umożliwia również głosowanie uchwał zwiększając potencjał podejmowania szybkich decyzji.

 • obsługę organizacyjno-administracyjną

  – w ramach której zapewniamy
  WIĘCEJ

  • opracowywanie planu zarządzania nieruchomością

  • rejestrację Wspólnoty Mieszkaniowej (w tym NIP, REGON, rachunek bankowy)

  • opracowywanie procedur funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej oraz niezbędnych regulaminów i uchwał

  • organizację i obsługę zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej

  • współpracę z Zarządem Wspólnoty w zakresie realizacji uchwał Wspólnoty, decyzji Zarządu i innych spraw dotyczących Wspólnoty

  • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

  • przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty umów na dostawę mediów i usług.

  • koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie jakości świadczonych usług

  • bieżące monitorowanie funkcjonowania nieruchomości

  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami

  • prowadzenie ewidencji lokali

  • prowadzenie korespondencji dotyczącej Wspólnoty

  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty

  • obsługę innych spraw w ramach indywidualnych uzgodnień

 • obsługę finansowo – księgową

  – obejmującą
  WIĘCEJ

  • doradztwo i pomoc w zakresie pozyskania finansowania działalności Wspólnoty (np. dotacje, kredyty)

  • wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów świadczeń ponoszonych przez Wspólnotę

  • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa

  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów działalności Wspólnoty w oparciu o obowiązujące przepisy, sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji

  • przygotowywanie planów finansowo-gospodarczych

  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz bieżących informacji o przychodach i poniesionych kosztach Wspólnoty Mieszkaniowej

  • weryfikacja faktur i prowadzenie rozliczeń za dostarczone media i wykonane usługi na rzecz Wspólnoty

  • prowadzenie indywidualnych kont rozliczeniowych właścicieli

  • ustalanie, pobieranie i rozliczanie wpłacanych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wpłat na fundusz remontowy

  • rozliczanie kosztów zużycia mediów w lokalach

  • wystawianie rachunków dla kontrahentów (np. za reklamy)

  • analizę terminowości dokonywanych opłat

  • przedsądową windykacja należności, nadzór nad windykacją sądową

  • archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej

  • inne sprawy w ramach indywidualnych uzgodnień

 • obsługę prawną

  – zapewniamy zastępstwo
  WIĘCEJ

  • procesowe w postępowaniach sądowych, w których jedną ze stron jest, zarządzana przez ADM Property sp. z o.o., Wspólnota Mieszkaniowa. Zapewniamy prowadzenie windykacji sądowej w imieniu Wspólnoty, jak również jej reprezentację przed organami egzekucyjnymi. Ponadto przygotowujemy opinie prawne w sprawach związanych z obsługiwaną nieruchomością.

 • obsługę techniczną nieruchomości

  – obejmującą swym zakresem
  WIĘCEJ

  • dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami górniczymi

  • przekazywanie informacji o występujących awariach i planowanych remontach miedzy innymi za pomocą sms

  • doradztwo w zakresie rozbudowy i modernizacji obiektów oraz zagospodarowania części wspólnych nieruchomości

  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości w tym książki obiektu budowlanego

  • przeprowadzanie kontroli technicznych i obowiązkowych, okresowych przeglądów nieruchomości

  • opracowywanie planów remontowych nieruchomości

  • przeprowadzanie przetargów i negocjacji na wybór wykonawców robót i dostawców usług

  • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów prac remontowych

  • prowadzenie ewidencji zgłoszeń usterek i awarii

  • zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego w zakresie usuwania awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i elektrycznych

  • zlecanie, nadzór i odbiory prac konserwacyjno-remontowych w nieruchomości wspólnej

  • egzekwowanie napraw gwarancyjnych

  • okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych

  • nadzorowanie legalizacji urządzeń pomiarowych

  • inne w ramach indywidualnych uzgodnień

 • utrzymanie czystości i pielęgnacje zieleni

  – zapewnienie bieżącej obsługi przez
  WIĘCEJ

  • codzienne zamiatanie klatek schodowych oraz usuwanie kurzu;

  • codzienne sprzątanie wind,

  • mycie klatek schodowych minimum jeden raz w tygodniu

  • mycie drzwi wejściowych i wewnętrznych w miarę potrzeb.

  • mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytku nie rzadziej niż raz na kwartał,

  • sprzątanie korytarzy piwnicznych i innych części wspólnych minimum jeden raz w miesiącu,

  • bieżące usuwanie nieaktualnych ogłoszeń, materiałów reklamowych umieszczonych bez zgody Wspólnoty

  • bieżące opróżnianie koszy na śmieci na terenie nieruchomości.

  • utrzymywanie bieżącej czystości chodników, dojść do klatek schodowych, terenów zielonych i placu zabaw, parkingu w obrębie nieruchomości

  • bieżące odśnieżanie chodników, podestów przed klatkami schodowymi, parkingów na terenie nieruchomości,

  • inne w ramach indywidualnych uzgodnień

  W ramach pielęgnacji zieleni oferujemy:

  • koszenie i pielęgnację trawników

  • pielęgnację kwietników i nasadzeń

  • przycinanie żywopłotów

  • inne w ramach indywidualnych uzgodnień

Ta strona korzysta z cookies
Dowiedz się więcej
Informacja o cookies